Missió i Objectius

 

L’ A-12 té com missió principal, apassionar els alumnes per l’estudi, la cultura i el coneixement. Per això, s’adreça a aquelles persones que volen continuar formant-se, aprofundint i ampliant el bagatge cultural, adquirit durant la seva vida, de manera activa i constant, sense fer distinció d’edat, gènere, ètnia, religió, situació física o qualsevol altre condicionant.

L’A-12 es fonamenta en el convenciment de que l’adquisició o revitalització de coneixements és un instrument inapreciable per assegurar un millorament de la vida de les persones; un estímul per no romandre al marge i poder participar de forma plena i eficaç en un àmbit on l’autonomia personal és una necessitat imperiosa.

Els cursos-seminaris que s’hi imparteixen són de naturalesa imprescindibles per entendre el passat i comprendre les situacions actuals, tant si són de naturalesa històrica, filosòfica, tecnològica o de ciències pures, ja que el propòsit de les diverses programacions què es desenvolupen en el curs acadèmic és la immersió en totes les àrees del coneixement i la investigació, estimulant el diàleg i l’esperit crític de l’alumnat, i en uns espais per grups reduïts.

Objectius formatius com:

  • Fomentar i afavorir programes orientats al gaudiment de la cultura i el coneixement.
  • Proporcionar una formació que faciliti eldesenvolupament d’un aprenentatge autònom.
  • Proporcionar una millor coneixença de l’entorn per potenciar el desenvolupament de diferents aficions culturals i obtenir un major profit de les ofertes d’oci en la societat.
  • Afavorir el desenvolupament personal de capacitats i valors des de la perspectiva de la formació al llarg de tota la vida.
  • Desenvolupar actituds sobre alguns aspectes de la societat actual a través d’una informació crítica i plural.

Objectius socials com:

  • Millorar la qualitat de vida, a través del coneixement i de les relacions que s’estableixen.
  • Oferir un espai de trobada on es promou l’intercanvi de coneixements, es facilita la participació i es fomenta la convivència i la tolerància.
  • Potenciar el desenvolupament de les relacions intergeneracionals, facilitant la transferència de sabers i actituds a través de l’experiència.
  • Facilitar recursos per a l’adaptació al canvi i a les realitats contemporànies